Financing - 11 jun 2020

Geen circulaire economie zonder circulair bouwen!

SHARE

circulair bouwen 1280x491

In tijden van klimaatspijbelaars, vliegschaamte en ecorexia snellen zowat 230 ondernemers, publieke en private gebouweigenaars, aannemers, architecten, vertegenwoordigers van kennis- en financiële instellingen zich naar Hal 11 van Batibouw. Hier wordt de aftrap gegeven voor een nieuwe Green Deal Circulair Bouwen.

1418160_png

Geen circulaire economie zonder circulair bouwen. 30 tot 60% van de afvalstoffen en reststoffen – al naargelang de bron - is immers te linken aan de bouwsector.

Volgens de Ellen MacArthur Foundation is de bebouwde omgeving één van de drie sectoren – naast de voedingssector en de mobiliteitssector – die een cruciale bijdrage moeten leveren aan de omslag van een lineaire naar een circulaire economie. De bouwsector is een grootverbruiker van grondstoffen en een grootvervuiler van de omgeving door zijn CO2-uitstoot en afvalproductie

Peter-Paul Van Den Berg, In Transitie, Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw)

Wat beogen de vlaamse confederatie bouw, ovam vlaanderen circulair met deze Green Deal Circulair Bouwen?

In de Green Deal staat samen doen en leren centraal om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot een dagelijkse realiteit te maken. De deelnemers starten experimenten en brengen hun kennis en ervaring samen in een lerend netwerk. Ze testen tools, methodieken en nieuwe vormen van ketensamenwerking uit.

Daarnaast werkt een onderzoeksgroep ondersteunend aan de zogenaamde ‘randvoorwaarden’: dat zijn juridische, economische en andere drempels die we gaandeweg tegenkomen. Data en ervaringen uit de experimenten voeden dit onderzoek. Samen formuleren we oplossingen.

Bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen zullen zich buigen over een hele reeks vraagstukken:

 • Hoe verspilling van bouwmaterialen vermijden?
 • Hoe maximaal inzetten op veranderingsgericht ontwerpen, op demontabele bouwtechnieken en herbruikbare onderdelen?
 • Hoe vanaf het ontwerp rekening houden met toekomstige de- en remontage?
 • Hoe de restwaarde van bouwmaterialen inschatten en mee verwerken in nieuwe business modellen?
 • Hoe en wanneer nieuwe business modellen, product-dienstcombinaties toepassen?

Een historisch moment 

Voor de initiatiefnemende instanties moet dit best een historisch moment zijn. Dit is immers de meest succesvolle Green Deal tot nog toe. Net als 229 andere organisaties ondertekende ook Econocom BeLux deze nieuwe Green Deal Circulair Bouwen. 80% van de ondertekenaars zijn ondernemingen die actief zijn in de reële economie, die willen nadenken over waardebehoud en waardecreatie, die vanuit de eigen expertise een actieve inbreng willen doen en knelpunten willen wegwerken.

        D0BLf4BWsAAlXNs-minister-Van-den-Heuvel-450x338Hilde-signing

Innovatie, maatschapelijke relevantie, mobilisatie

De kick-off meeting gaat van start met een 1e panelgesprek met de mobiliserende organisaties. Allen getuigen over een passie voor innovatie en voor maatschappelijke relevantie, over de wens om maatschappelijk te mobiliseren en samen met ondernemers ambities waar te maken. Volgende focusdomeinen worden benoemd: veranderingsgericht bouwen, gebouwen langer in leven houden, nieuwe business modellen, product-dienstcombinaties, belang van het netwerk.

Er wordt een pleidooi gehouden om niet alleen een forse hefboom te creëren rond minder afval, maar ook aan het begin van de keten te streven naar vermindering van materialen. Ook de droom rond de realisatie van een materialen passpoort wordt luidop geopperd.

32234641207_4d05674a43_k-450x225

Voortrekkers aan het woord

Na een panelgesprek met de verschillende initiatiefnemers van de Green Deal Circulair Bouwen volgt een panelgesprek met praktijkgetuigenissen, getuigenissen van een aantal doeners, waarbij de vertegenwoordigers van KampC, Peter-Paul van den Berg, en van Groep Van Roey, Geert Verachtert, mij meest overtuigen. Hieronder een aantal van hun statements die tot nadenken stemmen:

KampC:

 • Circulair bouwen is een bewezen business case, op voorwaarde dat je het vanaf dag 1 goed aanpakt.
 • Het breder kader is super belangrijk. Een consortium dwingt om gezamenlijk nieuwe wegen in te slaan. Vandaag kijkt iedereen nog te vaak alleen maar naar zijn eigen stukje.
 • We hebben input nodig van vrijdenkers uit een andere business.
 • Wat Thomas Rau beweert dat we over 20 jaar moeten doen, daar zijn we in Vlaanderen al 15 jaar mee bezig.

Groep Van Roey:

 • Circulair bouwen gaat slechts in kleine mate over sloop, veeleer over procesverandering
 • Er is politieke moed nodig om circulair aan te besteden. Artikel 82 wordt nog veel te weinig toegepast. Er is nog veel missionariswerk nodig.
 • 4 voorwaarden om innovatie te doen landen: proven technology, market readiness, financieel verdienmodel, regelgevend kader. De proven technology is aanwezig. Over de market readiness valt te discussiëren. De nieuwe verdienmodellen zijn een no brainer voor sommige toepassingen. Restwaarde moet worden gevaloriseerd in financiële modellen. Op het vlak van het wetgevend kader is er nog werk aan de winkel – er is nog veel inertie van lokale besturen.

Circulair is in the air

De kick-off meeting op 22/02/2019 was in ieder geval een geslaagde start van een interessant lerend netwerk. We hebben met z’n allen een belangrijke verantwoordelijkheid, maar vooral belangrijke opportuniteiten om een steentje bij te dragen tot het faciliteren van een nieuwe bouwcultuur in Vlaanderen. Samen gaan we voor een circulaire economie in Vlaanderen in 2050!

Gerelateerde artikelen

econocom double engagement 350x256

Financing

Econocom engageert zich voor om de circulaire economie actief te ondersteunen

De Vlaamse Overheid wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Dit vereist belangrijke innovaties, ...

LEES MEER +
CE 350x256

Financing

CEvaluator, de 1e tool voor circulaire financiering

Een van de hefbomen voor de circulaire economie is financiering. Toch is dit net het domein waar nog vele uitdagingen liggen. Investeerders weten ...

LEES MEER +